HALSA SWEDEN MOBİLYA SAN.TİC. AŞ. (HÄLSA) BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA FORMU

Değerli Müşterimiz ve Ziyaretçimiz,

Halsa Sweden Mobilya San. Tic. A.Ş olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Bu metin, tarafımızca işletilmekte olan www.halsayatak.com.tr internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında site ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Veri sorumlusu sıfatı ile Hälsa olarak (“Şirket”) kişisel verilerinizin işlenmesi sınırlarını, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi içerir bilgilere aşağıda yer yermekteyiz.

Veri Sorumlusu Tanımı

Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyeni veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu Veri sorumlusu olarak tarafımıza güvendiğiniz için teşekkür eder, irtibata geçmek istediğiniz takdirde aşağıdaki bilgileri kullanmanızı rica ederiz.

Telefon : +90 (216) 356 57 69
E-posta : halsa@halsayatak.com
İnternet Sitesi : www.halsayatak.com.tr

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun öngördüğü temel ilkelere uygun ve ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; insan kaynakları süreçlerini yürütmek, kurumsal iletişim sağlamak, şirket güvenliğini sağlamak, istatiksel çalışmalar yapabilmek, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hallerde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, şirket ile iş ilişkisinde bulunanlar ile iletişim sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

Hälsa olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

-Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

-Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

-Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması. Hälsa olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz.

Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz. Sitemizde Kullanılan Çerezler Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. Bu çerezler, sayfa öğeleri ve kullanıcı tıklatma bağlantıları gibi web sitesinin bazı alanlarının doğru görüntülenmesini sağlamak için kullanılır. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamazlar ve tarayıcı kapatıldıktan sonra silinirler. Performans ve Analiz Çerezleri Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarma Amaçları Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 8 ve 9 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz, internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır;

a. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması

b. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması

c. Kişisel verilerin kişisel temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması

d. Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması

e. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi

f. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11 Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVKK’nun 11 maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz;

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

f. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Hälsa olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metinlerin başında bulabilirsiniz.

Saygılarımızla.